Raportet e auditorit të pavarur

via icloud fotosen

Raport final i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më për vitin e mbyllur 31 dhjetor 2017

Raport final i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më për vitin e mbyllur 31 dhjetor 2017


Shkarko Raportin

Raport final i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare të vitit 2011

Ne kemi audituar bilancin kontabël të “KRU”sh.a në Gjilan të datës 31 Dhjetor 2011 dhe pasqyrat përkatëse të të ardhurave dhe të fluksit të parasë për vitin që është mbyllur


Shkarko Raportin

Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2012

Ne kemi audituar bilancin kontabël të “KRU”sh.a në Gjilan të datës 31 Dhjetor 2012 dhe pasqyrat përkatëse të të ardhurave dhe të fluksit të parasë për vitin që është mbyllur


Shkarko Raportin

Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2013

Ne kemi audituar bilancin kontabël të “KRU”sh.a në Gjilan të datës 31 Dhjetor 2013 dhe pasqyrat përkatëse të të ardhurave dhe të fluksit të parasë për vitin që është mbyllur


Shkarko Raportin

Raport final i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare të vitit 2014

Ne kemi audituar bilancin kontabël të “KRU”sh.a në Gjilan të datës 31 Dhjetor 2014 dhe pasqyrat përkatëse të të ardhurave dhe të fluksit të parasë për vitin që është mbyllur


Shkarko Raportin
dji go 4 app herunterladen why can't I download anything android zip app dropbox app dateien herunterladen