Rregulloret

Home / Rregulloret

RREGULLORE MBI KODIN E MIRESJELLJES

20 Tetor, 2019

herunterladen

KRU” Hidromorava” Sh.A. angazhohet tё udhёheqё biznesin sipas standardeve më tё larta. Kjo do tё thotё tё udhёheqё biznesin nё pajtim me ligjet dhe rregulloret nё fuqi dhe nё pajtueshmëri me praktikat etike tё biznesit illegal musik albenen.
Kjo rregullore ndihmon nё kёtё drejtim duke siguruar njё pasqyrë me parimet dhe praktikat themelore qё udhёheqin administrimin e biznesit tё KRU” Hidromorava” Sh.A

videos von prosiebenen

STATUTI KRU -HIDROMORAVA-SH.A

navigon map update for free

Mbështetur në nenin 34 të Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare në Kosovë, Ligjit nr.04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit bazik nr schnittmuster atemschutzmaske kostenlos. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Bordi i Drejtorëve i Kompanisë Regjionale të Ujësjellësit “Hidromorava” –Shoqëri Aksionare në mbledhjen e saj të mbajtur më 06.08.2019 , nxjerr

amazon movies and watch them offline

RREGULLORE Nr. 05/2017 PËR MATJEN E KONSUMIT TË UJIT

1 Qershor, 2017

autotune kostenlos downloaden deutsch

Kjo Rregullore ka për qëllim rregullimin e saktësisë së matjes së furnizimit të ujit, duke përcaktuar rregullat dhe procedurat e zbatueshme në lidhje me instalimin, mirëmbajtjen, testimin, kontrollin, zëvendësimin, matjen dhe leximin e ujëmatësve, bazuar në legjislacionin e zbatueshëm në Kosovë

herunterladen lieder downloaden legal wetransfer images for free fps shooter

RREGULLORE NR. 04/2017 PËR PROCEDURAT E FATURIMIT PËR SHËRBIMET E UJIT

video intro kostenlos downloaden

Me këtë Rregullore përcaktohen rregullat dhe procedurat e zbatueshme për KRU “Hidromorava” Sh.A. me seli në Gjilan, në lidhje me faturimin për shërbimet e ujit bazuar në legjislacionin e zbatueshëm në Kosovë ajpw herunterladen.

gratis zombie spiele downloaden

RREGULLORE NR. 03 /2017 PËR PROCEDURAT E NDËRPRERJES SË SHËRBIMEVE TË UJIT

windows 10 media creation tool
  1. Me këtë Rregullore përcaktohen rregullat dhe procedurat e zbatueshme për KRU “ Hidromorava”-sha për ndërprerjen e shërbimeve të ujit, si dhe procedurat e detajuara që duhet të ndiqen nga personeli i kompanisë për ndërprerjen e shërbimeve të ujësjellësit të konsumatorëve fortnite for computer.
herunterladen

Rregullore Nr 02/2017 për Procedurat e Lidhjes së Konsumatorëve në Shërbimet e Ujit

biblatex herunterladen

Me këtë Rregullore përcaktohen rregullat e KRU “ Hidromorava”-Sh.a. Gjilan, për lidhjen dhe ri-lidhjen e konsumatorëve në shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit herunterladen. Kjo rregullore përcakton procedurat e detajuara që duhet të ndiqen nga personeli i Kompanisë, për lidhjen e konsumatorëve të rinj në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit spotify über lteen.

Rregullore 01/2016 për Zgjidhjen e Ankesave të konsumatorëve

1 Shkurt, 2017

google agenda windows 10

Me këtë rregullore përcaktohen rregullat e KRU “Hidromorava” Sh.A. (në tekstin e mëtutjeshëm: “Kompania”) për zgjidhjen e ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve si dhe procedurat e detajuara që duhet të ndiqen nga personeli i Kompanisë me rastin e pranimit, shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve where you can download youtube videos for free.

songs and burn them to cd

RREGULLORE MBI PËRGJEGJËSINË DHE DICIPLINËN E PUNËTORËVE

21 Shtator, 2016

herunterladen

Duke I marr për bazë dispozitat e Ligjit të punës nr.03/L-212, Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike nr.03/L-087 dhe
Statutit të KRU”Hidromorava”SH anstoss 1 download kostenlos. A. Bordi i Drejtorëve I KRU”Hidromorava” SH. A Gjilan, në takimin e mbajtur
më 02.Dhjetor 2011 aprovon:

herunterladen

RREGULLORET E MIRATUARA NGA BORDI I DREJTORËVE GJATË VITIT 2013

spss trial version

Duke u bazuar në nenin 34, Ligji nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike nr. 04/L-111, Bordi i Drejtorëve ka miratuar këto rregullore të brendshme të KRU”Hidromorava”Sh.A Gjilan;

herunterladen free auto simulator gigaset cl660hx klingeltöne herunterladen adventsbilder to download

RREGULLORET MBI SHFRYTËZIMIN E VETURAVE ZYRTARE

avakin life kostenlos herunterladen

Duke u bazuar në nenin 34, Ligji nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike nr. 04/L-111, Bordi i Drejtorëve ka miratuar këto rregullore të brendshme të KRU”Hidromorava”Sh.A Gjilan, në takimin e mbajtur më 16 Qershor 2014, miraton këtë:

movie2k filmeen kostenlos herunterladen musik auf macbook herunterladen spiele gratis herunterladen

KONTRATË PËR SHËRBIME (UJËSJELLËS DHE UJËRA TË NDOTURA)

1 Qershor, 2016

curse of the Caribbean download

Kjo Kontratë për shërbime (tash e tutje “Kontratë”) rregullon marrëdhëniet juridike, gjegjësisht të drejtat dhe obligimet, pëfshirë edhe të drejtën për kompensim, midis palëve kontraktuese, për ofrimin e shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë martinslieder herunterladen.

youtube video musik downloaden

RREGULLORE NR.02/2016 PËR STANDARTET MINIMALE TË SHËRBIMEVE TË UJIT NË KOSOVË

herunterladen

Në mbështetje të Nenit 4, paragrafi 3.6, Nenit 21 paragrafi 1 dhe Nenit 47, të Ligjit
Nr.05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr
4/2016, e datës 14 Janar 2016) Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit nxjerr:

loom herunterladen straßenkarten herunterladen kostenlos hoe muziek download op huawei herunterladen